ภาษา : ไทย
  

ประกาศ!!! ปี 2561 เป้นปีสุดท้ายที่การสอบภาค ก. ที่จะสามารถสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษได้ 

 

 

เรื่อง    การแก้!ขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชในการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่วนราชการบรรจุบุคคลได้ตรงตาม ความต้องการภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้!ขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ดังนี้

๑. ยกเลิกความในข้อ ๖ ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ชองหนังสือที่อ้างถึง

๒. การแก้!ฃเพื่มเติมนี้!ห้มีผลบังคับสำหรับการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ
(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ ๐ ๒๔๔๗ ๑๙๔๓

โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๑๙๔๔