ภาษา : ไทย
  

นายสิบตำรวจ 

 แชร์ด่วน!!! เปิดสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 2558


๑. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

 

๑.๑ ทำหน้าที่อำนวยการ บรรจุหน่วยงานส่วนกลาง (๗๐๕ อัตรา)

รับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

 • วุฒิ ม.๖ /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)

 • อายุ ๑๘ ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)

 • เพศชาย  สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ ซม.

 • เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก

 • กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้

 • บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า ๔ ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

 

๑.๒ ทำหน้าที่ครูฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจทั่วประเทศ (๑๘๐ อัตรา)

รับเฉพาะผู้ชาย

 • เคยเป็นทหารเกณฑ์ (ไม่รับผู้จบ รด.ปี๓)

 • หน่วยต้นสังกัดเดิมมีหนังสือรับรองความประพฤติ โดยผู้บังคับบัญชาระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 • อายุ ๒๑ ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)

 • สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ ซม.

 • กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้

 • บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า ๔ ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

 

 

 

๒. กลุ่มงานเทคนิค

 

๒.๑ ทำหน้าที่วิทยาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (๑๐๐ อัตรา)

รับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

 • วุฒิ ม.๖ /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)

 • อายุ ๑๘ ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)

 • เพศชาย  สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ ซม.

 • เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก

 • กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้

 • บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า ๔ ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

 

๒.๒ ทำหน้าที่พลขับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (๑๕ อัตรา)

รับเฉพาะผู้ชาย

 • วุฒิ ม.๖ /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)

 • อายุ ๑๘ ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)

 • สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ ซม.

 • กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้

 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก

 • บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า ๔ ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานส่งกำลังบำรุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน
๑๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย