ภาษา : ไทย
  

ตำรวจปราบปราม 

 ตำรวจปราบปราม

คุณสมบัติ
ก็เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่หวังอยากรับราชการเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยในครั้งนี้รับสมัครจากบุคคลภายนอก เพศชาย อายุ 18 - 27 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า จำนวน 5,000 อัตรา การเปิดรับสมัครสอบตำรวจในแต่ละครั้งจะมีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูง ผู้สมัครสอบต้องเตรียมตัวให้มาก เพราะนอกจากจะเจอกับจำนวนผู้สมัครที่มากมายแล้วยังจะเจอกับคะแนนที่เบียดกันจนผลต่างระหว่างคะแนน 1 คะแนน ลำดับที่อาจตกไปหลายลำดับ ดังนั้นทุกคะแนนสำคัญมากๆ ผู้สมัครสอบควรจะสมัครสอบและชำระค่าสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะมีลำดับที่ดีกว่าหากผลคะแนนรวมเท่ากัน แต่ถ้าหากคุณเก่งจริงก็อย่าได้สนใจทำคะแนนให้ได้เยอะๆกว่าคนอื่นเท่านี้ลำดับที่สมัครสอบก็ไม่มีผลแล้ว

วิชาที่สอบ

วิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ (ล่าสุด)
การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 


1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรม และมิติสัมพันธ์ ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคำนวนขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย


2. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
ทดสอบความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆ


3. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ

Advertisements

4. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น

5.
สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศิลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

6.
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ที่ประชาชนควรรู้

2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2555 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2555

 

2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

(1) ว่ายน้า แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2561 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2561
ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า ผ่าน
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

(2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2561 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2561
ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 4 นาที 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า ผ่าน
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2555 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2555

2.2 สอบสัมภาษณ์ วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2561 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2561

จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า ผ่าน
ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า ไม่ผ่าน

2.3 การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ

 

 **************************************

ติวสอบนายสิบตำรวจ
โดยทีมงาน : อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ
#กดแอดไลน์เลย 

Tel:081-456-8768 ,

Line ID :@tupolic
https://line.me/R/ti/p/%40gup1056n
-
ติวครบ 6 วิชา (1.ความสามารถทั่วไป 2.ภาษาไทย 3.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 4.ภาษาอังกฤษ 
5.
สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมและ 6. กฏหมายเบื้องต้น)
-
เรียน 2 วัน (9.00-16.00) ราคาเพียง 2,000 บาท (ถ้าจ่ายวันมาเรียนจะราคา 2,200 บาท) 
-
เนื้อหาทันสมัย เจาะประเด็นข้อสอบได้ตรง สอนช้าๆชัดๆเข้าใจง่าย
**
สิ่งที่ได้รับ**
1.
เอกสารการเรียน 
2.
อาหารกลางวัน , อาหารว่าง
3.
ดึงเข้าสู่การติวกลุ่มลับออนไลน์มากกว่า 40 ชั่วโมง 
-
เนื้อหาทันสมัย เจาะประเด็นข้อสอบได้ตรง สอนช้าๆชัดๆเข้าใจง่าย
16,17
ธันวาคม 2560 อุบลราชธานี โรงแรมกิจตรงวิลล์
16,17
ธันวาคม 2560 ขอนแก่น โรงแรมพร 3
16,17
ธันวาคม 2560 กรุงเทพมหานคร สถาบันสมาร์ทติวเตอร์ลาดพร้าวซอย 2
23,24
ธันวาคม 2560 หาดใหญ่ โรงแรมไดอิชิ
23,24
ธันวาคม 2560 สุราษฎร์ธานี โรงแรมสยามธานี
23,24
ธันวาคม 2560 ชลบุรี โรงแรมสายธารรีสอร์ท

6,7 มกราคม 2561 เชียงราย โรงแรมลักษณวรรณรีสอร์ท
6,7
มกราคม 2561 เชียงใหม่ โรงแรมบีพี
6,7
มกราคม 2561 นครราชสีมา โรงแรมโคราชโอเต็ล
13,14
มกราคม 2561 อุดรธานี โรงแรมอุดรโฮเต็ล 
13,14
มกราคม 2561 พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
13,14
มกราคม 2561 สมุทรปราการ สถาบันสมาร์ทติวเตอร์ ซอบเอแบคบางนา
20,21
มกราคม 2561 นครปฐม โรงแรมเวลล์
20,21
มกราคม 2561 ขอนแก่น โรงแรมพร 3
20,21
มกราคม