ภาษา : ไทย
  

ครูผู้ช่วย 

 ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูฯ

สอบครูผู้ช่วยมีวิชาอะไรบ้าง

 

 

1.ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 


1.1 ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
- สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ และ ๒๕๕๓
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด (ถ้ามี ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย)


1.2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
- ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
- ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
- ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย


1.3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- วินัยและการรักษาวินัย
- คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- มาตรฐานวิชาชีพ
- จรรยาบรรณวิชาชีพ
- สมรรถนะวิชาชีพ
- เจตคติต่อวิชาชีพครู 

1.4. ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

  

2.  ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(150 คะแนน)

2.1
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน)
                   -
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
                   -
แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์  และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                   -
แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
                   -
แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
                   -
แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
                   -
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
                   -
แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                   -
แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

 

สรุป   จะเป็นครูผู้ช่วยต้องสอบอะไรบ้าง
1.
ภาค ก ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน และกฎหมายการศึกษาต่างๆ ตัวเลข ภาษาไทย ภาษาอังกฤษฯลฯ
2.
ภาค ก วินัย คุณธรรม มาตฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะฯลฯ
3.
ภาค ข วิชาการศึกษา หลักสูตร วิจัย จิตวิทยา สื่อ การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียนฯลฯ
4.
ภาค ข วิชาเอก (จบอะไรมาก็สอบอันนั้น เช่น จบภาษาไทย คอมพิวเตอร์ สังคมฯลฯ
5.
ภาค ค สอบสัมภาษณ์

 

อยากเป็นข้าราชการครู(ครูผู้ช่วย) มีวิธีสมัครได้กี่แบบ

1.ครู  สพฐ.

  ครู  สพฐ.  ย่อมาจาก     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ล่าสุดไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครูก็ได้  รับ ปี  60   รับ 6,437  อัตรา  

เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 แล้ว!!! ไม่ต้องมีวุฒิครูก็สมัครสอบได้ (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครได้)

เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัด สพฐ. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ก็สมัครสอบได้!!! รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

-------------------------------------

2.ครู  กทม.

ครู  กทม.   ย่อมาจาก  ครูสังกัด กรุงเทพมหานคร 

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1.
มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
2.
เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

จัดสอบเอง  (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.)

ปีล่าสุด (  ปี2560 )  รับ  73 อัตรา  2,112  ตำแหน่ง  มีผู้สมัครสอบเข้าแข่งขัน   21,632

------------------------------------------------------------

3.ครู สอศ.  

ครู  สอศ  คือ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ปี  2560  รับ  572 อัตรา 

(สอศ.)เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 572 อัตรา สมัครสอบ  6,125

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 572 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เปิดรับสมัครช่ว่ง     3 - 9 พฤษภาคม 2560

สอบวันอาทิตย์ที่  11 มิถุนายน  2560 

------------------------------------------------------------

4.ครู  อปท ,อปต.   ครูสังกัดเทศบาล หรือเรียกว่าครูผู้ช่วยท้องถิ่น

 ปัจจุบันได้ให้  คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

เปิดสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น 1,903 อัตรา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id35281.html

คุณวุฒิที่ต้องมีสำหรับตำแหน่งนี้
1.
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก กลาง กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
2.
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ

รับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้
***
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ***

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไข เพิ่มเติม)

1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

1.3 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

1.4 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

1.5 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 1.6 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

1.7 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

1.8 การพัฒนาผู้เรียน

1.9 การบริหารจัดการชั้นเรียน 1.10 การวิจัยทางการศึกษา 1.11 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 1.12 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1.13 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งครูผู้ช่วย

๒. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา วิชาเอก ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบ

3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ