ภาษา : ไทย
  

สอบ กพ. คืออะไร ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง 

สอบ กพ. คืออะไร ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง 

 

1.สอบ ก.พ. เพื่ออะไร


สอบ กพ คือ การคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เรียกได้ว่า เป็นตัวกลาง ระหว่างคนที่ต้องการทำงานราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนทำงาน นั่นเอง

    ก.พ. ก็คือ ชื่อย่อของ "คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่คือ เป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้สามารถทำงานตามนโยบายของภาครัฐได้อย่างมีประสิธิภาพ และนอกจากนี้ยังมีการสอบ กพ ที่จัดโดยหน่วยงานเฉพาะ ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเฉพาะหน่วยงานนั้นๆ อีกด้วย

 

#2. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

สำนักงาน ก.พ.  จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

#3.การสอบ กพ แบ่งเป็นแบบใดบ้าง

     การทดสอบ ของ กพ เพื่อคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะแบ่งเป็น  ภาค ดังนี้

1.ภาค ก เปิดสอบโดย กพ     : ทุกคนที่จะสอบบรรจุข้าราชการต้องสอบภาค ก 
2.ภาค ข เปิดสอบโดย หน่วยงาน   : ารสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ,นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ,นิติกรเชี่ยวชาญ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ,ตำแหน่งนักวิชาการเงินชำนาญการ 
3.ภาค ค คือการสอบสัมภาษณ์

 

 

#4.นำผลสอบ ก.พ. ไปทำอะไร

        ถ้าเราสอบผ่าน ภาค ก แล้วเราก็จะสามารถไปสอบ ภาค ข ของหน่วยงานต่างๆที่เปิดรับสมัครได้ แล้วเมื่อผ่าน ภาค ข ได้ก็จะมีสิทธิในการสอบ ภาค ค ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายและเมื่อเราสอบผ่าน ภาค ค ก็จะได้มีสิทธิในการเข้ารับราชการต่อไปตามประกาศของแต่ละหน่วยงานที่เราไปสอบ

 

5.เกณฑ์การผ่านเป็นอย่างไร

1.สอบ กพ ภาค ก

สอบ กพ ภาค ก คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยการสอบข้อเขียน เป็นการทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา  สอบ 3 วิชา ดังนี้คือ   

1.ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

         I.            ด้านการคิดคำนวณ  เช่น เรื่อง   ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของจำนวนหรือปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่างๆ

        II.            ด้านการให้เหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ  

 

2.วิชาภาษาไทย  40 ข้อ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 

 

 

        I.            ด้านการเข้าใจภาษา  ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ

 

      II.            ด้านการเข้าใจภาษา   โดยทดสอบความสามารถ ในการเลือกช้ำคำ หรือ กลุ่มคำ การเขียน ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

 

3.ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ    แยกเป็นระดับ  ปวช-ปวส / ปริญญาตรี-ปริญญาโท (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 

 

ผู้สอบ กพ จะต้องสอบผ่านทั้ง 3 ภาค จึงจะได้เข้าการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งสำนักงาน กพ จะขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไว้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้สอบผ่าน กพ ภาค ก ซึ่งเป็นด่านแรก จะได้รับใบประกาศผู้สอบผ่าน กพ ตามเกณฑ์การตัดสิน 60%  และสอบผ่านภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 50 %   ผู้สอบสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานต่อไปนี้ แทนได้ IELTS,TOEIC,TU-GET,CU-TEP ที่ยังไม่หมดอายุ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 % ของการทดสอบนั้นๆ

 

หมายเหตุ

·         ภาค ก ของ กพ สามารถใช้ได้ตลอดชีพ หมายถึงเมื่อสอบผ่านแล้วไม่ต้องสอบอีก

 

2.สอบ กพ ภาค ข

สอบ กพ ภาค ข คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน เน้นวิชาชีพเฉพาะตามที่ได้ ศึกษาเล่าเรียนมา

3.สอบ กพ ภาค ค

สอบ กพ ภาค ค คือ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ถ้าสอบผ่านภาค ค หรือรอบสัมภาษณ์แล้วก็จะมีรายชื่อรอเรียกตามลำดับ โดยลำดับต้นๆ จะได้สิทธิ์เรียกก่อน

***ภาค ก ของ กพ สามารถใช้ได้ตลอดชีพ หมายถึงถ้าสอบผ่านแล้วไม่ต้องสอบอีก ส่วนภาค ข ค ถ้าสอบผ่านแล้วรอเรียกชื่อและรายชื่อเหล่านี้จะถูก reset ทุก 2 ปี เพื่อเปิดรับคนใหม่ๆ มาสอบภาค ข และ ค ***

  

6.ตารางสอบก.พ.

 

 

 

7.สนามสอบก.พ.2562

 

ติวสอบก.พ.+สอบท้องถิ่น การันตรีผลไม่ผ่านคืนเงิน
.
.
.หากหัวใจท่านคือรับราชการ เราช่วยท่านได้
.
.
.
.

#ผลการติว2561มีผู้สอบผ่านมากที่สุด
.
http://www.xn--12c3cn9bp.net/service/90/
.
.
.
.
#รีวิวจากคุณสมฤดี
สอบก.พ.มา10 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 11 คิดไว้ว่าถ้าปีนี้ไม่ผ่านก็จะไม่สอบอีกแล้ว เดือนเมษายนได้ซื้อชุดติวDVD อ่านซ้ำไปซ้ำมาจนถึงเดือนกรฏาคม พอประกาศผลสอบ สอบผ่าน ต้องบอกเลยชุดติวDVDนี้วิเศษจริงๆ อาจารย์สอนตั้งแต่พื้นฐานปูพื้นแบบคนไม่มีความรู้มาก่อนก็เรียนได้ แบบฝึกหัดเยอะ ไม่เข้าใจจุดใดไลน์ไปแจ้งฝากเบอร์ไว้ อาจารย์โทรกลับมาอธิบาย ขอบคุณมากๆค่ะที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นข้าราชการ ตอนนี้บรรจุแล้วค่ะ
.
.
.

#รีวิวจากคุณภาคภูมิ
พี่สาวเคยเรียนกับสถาบันครับ ตอนนี้บรรจุเป็นครูที่กรุงเทพครับ เลยแนะนำผมให้มาเรียน ผลที่ได้คือสอบท้องถิ่นปี 60 ได้บรรจุครับ และสอบก.พ.ปี 61 ผมก็สอบผ่านนะครับ ชอบที่นี่ตรงที่อาจารย์สอนพื้นฐานเลย แล้วคอยเตือนให้อ่านหนังสือเพราะถ้าเราไม่อ่านเราก็สอบไม่ได้นะครับ ถ้าไม่เข้าใจอาจารย์โทรมาอธิบายแล้วนัดเข้าพบได้เลยครับ

.
.
อ่านจบทำแบบฝึกหัดครบ ผ่านแน่นอน
.
#สอนตั้งแต่พื้นฐานไปยันการประยุกต์การทำโจทย์
#เกร็งข้อสอบ
#สามารถสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
#สามารถนัดพบอาจารย์เพื่อสอบถามการทำโจทย์ได้ตลอด
.
.
.สอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ

.
.
.
ดูตัวอย่างการติว
https://www.youtube.com/watch?v=uVx7cOllZR4

https://www.youtube.com/watch?v=MlujzD2m_Ho

.
..
คอร์สเรียนดังนี้
1.คอร์สเข้าแคมป์ 15,000 บาท ไม่ผ่านคืนเงิน 50%
.
.
2.คอร์สสัญจร 2 วัน 2 พัน
.
.
3.คอร์ส DVD 72 ชั่วโมง 3,000 บาท โปรโมชั่นเหลือ 1,900 บาท เพียง 100 คนแรกเท่านั้น
.
.
.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คอร์สเข้าแคมป์ ภาค ก ของท้องถิ่นและก.พ.รับรองผลไม่ผ่านคืนเงิน
.
.
เริ่มติว 
รอบที่ 5 วันที่ 18,19,20,21,22 มีนาคม 2562
รอบที่ 6 วันที่ 17,18,19,20,21 เมษายน 2562
ติวสด มีที่นอนและอาหารกล่องให้ระหว่างติว ติววันละ 9 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย 6 ชั่วโมง
เมื่อติวเสร็จเสริมด้วยติวออนไลน์จนถึงสอบ
.
.

โปรโมชั่นพิเศษ
.
.
1. ราคาปกติ 17,000 บาท ลดเหลือ 15,000 บาท (รวมที่นอนและข้าวกล่อง)
.
.
*** รับห้องละ 30 คน*** ติวสดที่กรุงเทพมหานครลาดพร้าวซอย 2
ไม่ผ่านคืนเงินเงิน 50 %

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบ
.
.
--
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296319031053400&id=109725319712773

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ติวสัญจรทั่วประเทศ ก.พ.และสอบท้องถิ่น
-ติวเข้มเนื้อหาอัดเน้น 4 วิชา คณิต ไทย อังกฤษ พ.ร.บ.11ฉบับ ราคา 2,000 บาท มีอาหารกลางวัน
-เริ่มติว 9.00-16.00 (เนื้อหา 2 วัน) ราคา 2,000บาท ไม่รับจ่ายหน้างาน
-เนื้อหาทันสมัย เจาะประเด็นข้อสอบได้ตรง สอนช้าๆชัดๆเข้าใจง่าย
.
.
.
**สิ่งที่ได้รับ**
1.เอกสารการเรียน 
2.อาหารกลางวัน 
3.คลิปติวคณิตเสริม และ พรบ

ราคาเพียง 2 วัน 2 พัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296322894386347&id=109725319712773

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วิธีสมัครเรียน
1.แอดไลน์แล้วพิมพ์ว่า คอร์สแคมป์รับรองผลหรือ, "คอร์สติว DVD" หรือ "คอร์สติวสัญจร" 

ติดต่อ 

086-310-1013
Line ID :@thesuccess