ภาษา : ไทย
  

สอบ กพ. คืออะไร ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง 

1.สอบ ก.พ. เพื่ออะไร

สอบ กพ คือ การคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เรียกได้ว่า เป็นตัวกลาง ระหว่างคนที่ต้องการทำงานราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนทำงาน นั่นเอง

    ก.พ. ก็คือ ชื่อย่อของ "คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน" มีหน้าที่คือ เป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้สามารถทำงานตามนโยบายของภาครัฐได้อย่างมีประสิธิภาพ และนอกจากนี้ยังมีการสอบ กพ ที่จัดโดยหน่วยงานเฉพาะ ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเฉพาะหน่วยงานนั้นๆ อีกด้วย

 

#2. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

สำนักงาน ก.พ.  จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

#3.การสอบ กพ แบ่งเป็นแบบใดบ้าง

     การทดสอบ ของ กพ เพื่อคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะแบ่งเป็น  3 ภาค ดังนี้

1.ภาค ก เปิดสอบโดย กพ     : ทุกคนที่จะสอบบรรจุข้าราชการต้องสอบภาค ก
2.
ภาค ข เปิดสอบโดย หน่วยงาน   : ารสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ,นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ,นิติกรเชี่ยวชาญ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ,ตำแหน่งนักวิชาการเงินชำนาญการ 
3.
ภาค ค คือการสอบสัมภาษณ์

 

 

#4.นำผลสอบ ก.พ. ไปทำอะไร

        ถ้าเราสอบผ่าน ภาค ก แล้วเราก็จะสามารถไปสอบ ภาค ข ของหน่วยงานต่างๆที่เปิดรับสมัครได้ แล้วเมื่อผ่าน ภาค ข ได้ก็จะมีสิทธิในการสอบ ภาค ค ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายและเมื่อเราสอบผ่าน ภาค ค ก็จะได้มีสิทธิในการเข้ารับราชการต่อไปตามประกาศของแต่ละหน่วยงานที่เราไปสอบ

 

5.เกณฑ์การผ่านเป็นอย่างไร

1.สอบ กพ ภาค ก

สอบ กพ ภาค ก คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยการสอบข้อเขียน เป็นการทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา  สอบ 3 วิชา ดังนี้คือ   

1.ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

         I.            ด้านการคิดคำนวณ  เช่น เรื่อง   ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของจำนวนหรือปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่างๆ

        II.            ด้านการให้เหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ  

 

2.วิชาภาษาไทย  40 ข้อ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 

 

 

        I.            ด้านการเข้าใจภาษา  ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ

 

      II.            ด้านการเข้าใจภาษา   โดยทดสอบความสามารถ ในการเลือกช้ำคำ หรือ กลุ่มคำ การเขียน ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

3.ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ    แยกเป็นระดับ  ปวช-ปวส / ปริญญาตรี-ปริญญาโท (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ผู้สอบ กพ จะต้องสอบผ่านทั้ง 3 ภาค จึงจะได้เข้าการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งสำนักงาน กพ จะขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไว้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้สอบผ่าน กพ ภาค ก ซึ่งเป็นด่านแรก จะได้รับใบประกาศผู้สอบผ่าน กพ ตามเกณฑ์การตัดสิน 60%  และสอบผ่านภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 50 %   ผู้สอบสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานต่อไปนี้ แทนได้ IELTS,TOEIC,TU-GET,CU-TEP ที่ยังไม่หมดอายุ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 % ของการทดสอบนั้นๆ

หมายเหตุ

  • ภาค ก ของ กพ สามารถใช้ได้ตลอดชีพ หมายถึงเมื่อสอบผ่านแล้วไม่ต้องสอบอีก

 

2.สอบ กพ ภาค ข

สอบ กพ ภาค ข คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน เน้นวิชาชีพเฉพาะตามที่ได้ ศึกษาเล่าเรียนมา

3.สอบ กพ ภาค ค

สอบ กพ ภาค ค คือ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ถ้าสอบผ่านภาค ค หรือรอบสัมภาษณ์แล้วก็จะมีรายชื่อรอเรียกตามลำดับ โดยลำดับต้นๆ จะได้สิทธิ์เรียกก่อน

***ภาค ก ของ กพ สามารถใช้ได้ตลอดชีพ หมายถึงถ้าสอบผ่านแล้วไม่ต้องสอบอีก ส่วนภาค ข ค ถ้าสอบผ่านแล้วรอเรียกชื่อและรายชื่อเหล่านี้จะถูก reset ทุก 2 ปี เพื่อเปิดรับคนใหม่ๆ มาสอบภาค ข และ ค ***

  

6.ศูนย์สอบ