ภาษา : ไทย
  

ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 1 

ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 1


 

 

 

คำถาม


1.ความเร็วของหนังสือ แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ก) 3 ประเภท / ด่วน ด่วนมาก ด่วนพิเศษ

ข) 3 ประเภท / ด่วน ด่วนมาก ด่วนสุดๆ

ค) 3 ประเภท / ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด

ง) 4 ประเภท / ด่วน ด่วนมาก ด่วนกว่า ด่วนที่สุด

จ) 4 ประเภท / ด่วน เร็ว เร็วกว่า เร็วที่สุด

 

2.พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาลในเรื่องใดมากที่สุด

ก) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข) หลักความรับผิดชอบ

ค) หลักนิติธรรม

ง) หลักศีลธรรม

จ) หลักโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

3.การจ้างที่ปรึกษาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกระท าได้กี่วิธี

ก) 2 วิธี

ข) 3 วิธี

ค) 4 วิธี

ง) 5 วิธี

จ) 6 วิธี 

 

4.ตำแหน่งใด เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ก) ผู้บริหารท้องถิ่น

ข) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก

ค) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน

ง) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับมอบหมาย

 

5.ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ

ก) นายชวน หลีกภัย

ข) นายบรรหาร ศิลปอาชา

ค) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ง) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

) พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 

 

6.การรวม อบต. ที่มีเขตติดต่อพื้นที่เดียวกัน ต้องตราเป็นกฎหมายใด

ก) กฎกระทรวง

ข) พระราชบัญญัติ

ค) ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ง) พระราชกฤษฎีกา

จ) ผิดทุกข้อ

 

7.กรณีที่รับหนังสือราชการด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน และด่วนภายในเวลาที่ก าหนด

พร้อมๆ กันจะพิจารณาด าเนินการกับหนังสือประเภทใดก่อน

ก) หนังสือด่วนภายในเวลาที่ก าหนด

ข) หนังสือด่วน

ค) หนังสือด่วนที่สุด

ง) หนังสือด่วนสุด

จ) หนังสือด่วนมาก

 

8.หนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก) ข้อบังคับ

ข) ค าสั่ง

ค) ประกาศ

ง) ระเบียบ

จ) ถูกทุกข้อ

 

9.คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน

เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกิน

อัตราตามข้อใด

ก) 500 บาทต่อวัน

ข) 1,000 บาทต่อวัน

ค) 2,000 บาทต่อวัน

ง) 10,000 บาทต่อวัน

จ) 20,000 บาทต่อวัน