ภาษา : ไทย
  

สอบท้องถิ่น 

สอบท้องถิ่น คือ การสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สอบเข้าไปปฏิบัติราชการ  ณ องค์กรปกครอง  ทั่วประเทศไทย อบจ เทศบาล อบต


การสอบจะสามารถเลือกเขตได้ ว่าจะสอบบรรจุลงที่ใหน

โดยเปิดรับสมัคร เป็นภาค/เขต  จำนวน 10 เขต ตามตำแหน่งและอัตราว่าง ที่ของเขต/ภาค นั้นๆ เช่น   
การสอบนี้ เปิดสอบหลายตำแหน่ง  ทั้งวุฒิ ระดับ ป.ตรี และวุฒิระดับตำกว่า ป.ตรี

หลักสูตรการสอบ
1.การสอบภาค ก (100 คะแนน)
เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย ประกอบด้วย
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรืความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

2. วิชาภาษาไทย (2คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฏหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล กฏหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฏหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบงานสารบรรณ

4.วิชาภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

จากเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนภาค ก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และยังมีเงื่อนไข ต้องสอบได้วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่า เป็นผู้สอบผ่านการสอบผ่าน ภาค ก

2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

***เกณฑ์ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 **

 

ในหลายสาขา  เช่น เกษตร  วิศวกรรม  บัญชี  สาธารณสุข  นิติฯลฯ  อัตราบรรจุหลายพัน  ทำให้ถือได้ว่าเป็นสนามสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ  สนามใหญ่ที่สุด  และหลากหลายและเปิดกว้างมากที่สุดในวงการ  

10  เขตท้องถิ่นที่รับสมัครมีอะไรบ้าง  มาดูกันค่ะ 
ภาคกลางเขต จัดสอบที่กรุงเทพมหานคร
1.จังหวัดชัยนาท
2.จังหวัดนนทบุรี
3.จังหวัดปทุมธานี 
4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5.จังหวัดลพบุรี 
6.จังหวัดสระบุรี 
7.จังหวัดสิงห์บุรี 
8.จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลางเขต จัดสอบที่จังหวัดนครนายก
1.จังหวัดจันทบุรี 
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด 
5.จังหวัดนครนายก 
6.จังหวัดปราจีนบุรี 
7.จังหวัดระยอง 
8.จังหวัดสมุทรปราการ 
9.จังหวัดสระแก้ว

3.ภาคกลางเขต 3
ภาคกลางเขต จัดสอบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.จังหวัดกาญจนบุรี 
2.จังหวัดนครปฐม  
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4.จังหวัดเพชรบุรี 
5.จังหวัดราชบุรี 
6.จังหวัดสมุทรสงคราม 
7.จังหวัดสมุทรสาคร 
8.จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต จัดสอบที่จังหวัดนครราชสีมา
1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.จังหวัดขอนแก่น 
3.จังหวัดชัยภูมิ 
4.จังหวัดนครราชสีมา 
5.จังหวัดบุรีรัมย์ 
6.จังหวัดมหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต จัดสอบที่จังหวัดอุบลราชธานี
1.จังหวัดมุกดาหาร 
2.จังหวัดยโสธร
3.จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.จังหวัดศรีสะเกษ 
5.จังหวัดสุรินทร์
6.จังหวัดอำนาจเจริญ 
7.จังหวัดอุบลราชธานี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต จัดสอบที่จังหวัดอุดรธานี
1.จังหวัดนครพนม 
2.จังหวัดบึงกาฬ 
3.จังหวัดเลย 
4.จังหวัดสกลนคร
5.จังหวัดหนองคาย 
6.จังหวัดหนองบัวลำภู
7.จังหวัดอุดรธานี

ภาคใต้ เขต จัดสอบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.จังหวัดกระบี่ 
2.จังหวัดชุมพร 
3.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.จังหวัดพังงา 
5.จังหวัดภูเก็ต 
6.จังหวัดระนอง 
7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ เขต จัดสอบที่จังหวัดตรัง
1.จังหวัดตรัง

2.จังหวัดนราธิวาส
3.จังหวัดปัตตานี 
4.จังหวัดพัทลุง 
5.จังหวัดยะลา
6.จังหวัดสงขลา 
7.จังหวัดสตูล

ภาคเหนือเขต จัดสอบที่จังหวัดลำปาง
1.จังหวัดชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา 
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง  
8.จังหวัดลำพูน

ภาคเหนือเขต จัดสอบที่จังหวัดพิษณุโลก
1.จังหวัดกำแพงเพชร 
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดนครสวรรค์ 
4.จังหวัดพิจิตร
5.จังหวัดพิษณุโลก 
6.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
7.จังหวัดสุโขทัย
8.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
9.จังหวัดอุทัยธานี

ขอยกตัวอย่าง ขอบเขต ของวุฒิที่รับและเงินเดือนเริ่มต้น ของภาค กลาง  ทั้ง  3 เขต  ด้านล่างค่ะ


1. วุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี/ป.โท สมัคร ตำแหน่งอะไรได้บ้าง

1.1 วุฒิ ปวช

 

1.2 วุฒิ ปวส

 

1.3 วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

 


2.ตำแหน่งสอบท้องถิ่น ทั่วไป/วิชาการ/ครูผู้ช่วย  Click ที่ Link ด้านล่างค่ะ

 2.1 ขอบเขตของตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

 

2.2 ขอบเขตของตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน 


2.3 ขอบเขตของตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทครูผู้ช่วย 

 
 
 
เงินเดือนของข้าราชการที่เปิดรรับในการสอบท้องถิ่น ทุกเขต/ทุกภาค ลิงค์ด้านล่าง
http://www.xn--12c3cn9bp.net/service/28/วิธีสมัครเรียน
1.แอดไลน์แล้วพิมพ์ว่า คอร์สแคมป์รับรองผลหรือ, "คอร์สติว DVD" หรือ "คอร์สติวสัญจร" 
https://line.me/R/ti/p/%40thesuccess
https://line.me/R/ti/p/%40thesuccess
https://line.me/R/ti/p/%40thesuccess

หรือ  086-310-1013,
Line ID : @thesuccess