ภาษา : ไทย
  

การสอบภาค ก ของระดับปริญญาโท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การสอบภาค ก ของระดับปริญโท (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

คู่มือคำแนะนำสอบภาคความรู้ทั่วไป  ป.โท การสมัครสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โปรดอ่านให้ละเอียด

1.ผู้ที่สอบผ่าน และได้รับหนังสือรับรองจากก.พ.  แล้วยังคงใช้ได้ต่อไป ไม่ต้องสมัครสอบใหม่

2.คะแนนสอบภาค ก ไม่ได้นำมารวมกับคะแนนในภาค ข และภาค ค  ดังนั้นผู้ที่มีหนังสือรับรองผล  การสอบภาค ก แล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะต้องสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น

3.การสมัครสอบภาคความรู้ทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  สมัครสอบได้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่านั้น

4.ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบและสมัครสอบได้เพียง 1 รอบเท่านั้น  และต้องชำระเงินภายในวัน-เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน   หากเกินเวลาที่กำหนดระบบจะยกเลิก ใบสมัครสอบโดยอัติโนมัติ  และเมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้

 

ขั้นตอนสมัครสอบ ความรู้ทั่วไป สำหรับ ป.โท  เข้า web site นี้ค่ะ

 

     ขั้นตอนการสมัครสอบ


ขั้นตอนสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

1.เข้า web site http://job2.ocsc.go.thกาสอบภาค ก ป.โท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อย่อยด้านซ้าย

สมัครสอบ

2.เลือกวันสอบ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  ถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วกด บันทึกข้อมูล

กรณีที่นั่งสอบเต็มทุกรอบแล้ว  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรอบที่ว่างได้อีกเป็นระยะๆ เนื่องจากผู้สมัครไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด  ระบบจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ   จึงทำให้มีที่สอบในรอบนั้นๆ ว่าง  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น สมัครได้

 

 ขั้นตอนการสมัครสอบ


ขั้นตอนการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

1.              เข้าเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th  หัวข้อ การสอบภาค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) หัวข้อย่อยด้านซ้าย สมัครสอบ

2.              เลือกวันสอบ และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครสอบให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วคลิก บันทึกข้อมูล

                 กรณีที่นั่งเต็มทุกรอบสอบแล้ว ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้อีกเป็นระยะๆ เนื่องจากเมื่อมีผู้สมัครไม่ชำระเงินตามวัน เวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกใบสมัครโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ที่นั่งสอบในรอบนั้นๆ ว่างเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรายอื่นสมัครสอบได้อีก

3.             เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏรายละเอียดข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ – นามสกุล และรอบสอบที่เลือกให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อน

3.1      หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดแก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัคร เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง

3.2      หากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง คลิกยืนยัน

4.            ระบบจะให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (ซึ่งแบบฟอร์มการชำระเงินจะมี 2 แผ่น) เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ก็ได้ ในขั้นตอนนี้เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน และรอบสอบได้

                 ข้อควรระวัง  เลขประจำตัวประชาชน หากไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่สามารถเข้าสอบได้ และที่อยู่ต้องกรอกให้ละเอียด เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่าน ภาค ก. ให้ตามที่อยู่ในใบสมัคร

                 หมายเหตุ หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ ให้ท่านตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อยซ้ายมือ ตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบหากสถานะมีเครื่องหมาย P หัวข้อสมัครสอบ แสดงว่าท่านสมัครสอบแล้ว ให้ท่านคลิกที่ แบบฟอร์มการชำระเงิน จะปรากฏแบบฟอร์มการชำระเงินให้พิมพ์เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป หากสถานะมีเครื่องหมาย O หัวข้อสมัครสอบ ให้ท่านคลิกที่  ใบสมัคร จะปรากฏใบสมัครให้กรอกข้อมูล เพื่อสมัครสอบใหม่

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

             ผู้สมัครสอบ สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ ผ่าน ATM หรือ Net Bank ตามวัน เวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน โดยดำเนินการตามขั้นตอนตามไฟล์แนบท้ายคู่มือแนะนำการสมัครสอบนี้

             เมื่อชำระเงินแล้วให้ผู้สมัครสอบ ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินว่าบัญชีเงินฝาก สำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งให้ธนาคารแก้ไขทันที (หากแก้ไขภายหลัง อาจจะไม่ได้รอบสอบตามที่ต้องการกรณีที่ธนาคารดำเนินการถูกต้องแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้)

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบ

                 หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 1 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการ ดังนี้

1.             ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) หัวข้อย่อยซ้ายมือ ตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบ

2.             กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิกค้นหา

3.             จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล รอบสอบ และมีเครื่องหมาย P หน้าหัวข้อที่ท่านดำเนินการแล้ว หรือมีเครื่องหมาย O หน้าหัวข้อที่ท่านยังไม่ดำเนินการ การสมัครสอบสมบรูณ์เมื่อมีเครื่องหมาย P ทุกหัวข้อ

ขั้นตอน พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

1.             ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปริญญาโท) หัวข้อย่อยซ้ายมือ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

2.             กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิกค้นหา

3.             จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล รอบสอบที่สมัครสอบ คลิกปุ่ม พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

4.             ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน หมายเหตุ ในบัตรประจำตัวสอบ ให้ครบถ้วน

5.             หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่หรือให้คลิกที่หัวข้อตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบอีกครั้ง

 

ข้อคำถามหรือปัญหาที่มักจะสอบถามประจำ

ข้อ 1                 ถาม    คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะสมัครสอบมีอะไรบ้าง

                         ตอบ    เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยสภาพมหาวิทยาลัย อนุมัติภายในวันสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 2                 ถาม    จะสมัครได้คนละกี่รอบสอบ

                                 ตอบ     สมัครได้คนละ 1 รอบสอบเท่านั้น

ข้อ 3                       ถาม      ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้

                                 ตอบ    ในช่วงเวลา 08.30 น. – 17.00 น. จะมีผู้เข้าสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงจะได้เปรียบผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ที่มีความเร็วต่ำ ดังนั้นหากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการสมัครในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อ 4                 ถาม      กรอกใบสมัคร คลิกส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้

                                 ตอบ     หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไมได้ ให้ท่านตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อยซ้ายมือ ตรวจสอบสถานะของผู้สมัคร

ข้อ 5                       ถาม      หากกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะทำอย่างไร

                                 ตอบ     ทำการสมัครสอบใหม่ ในกรณีที่มีการกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ไม่ว่างกรณีใดๆ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มใบสมัคร

ข้อ 6                 ถาม     ถ้าสมัครไปแล้วต้องการแก้ไขรอบสอบที่สมัครสอบได้หรือไม่

                                 ตอบ    ไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครสอบ

ข้อ 7                       ถาม      สมัครสอบแล้วชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้วไม่สามารถค้นหาใบสมัครได้ ระบบแจ้งไม่พบข้อมูล

                                 ตอบ     ให้ตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน (กันแบบแบบฟอร์มการชำระเงินแผ่นที่ 2) ว่าถูกต้องหรือไม่

ข้อ 8                       ถาม      สมัครสอบแล้ว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ระบบขึ้นข้อความ ไม่พบข้อมุลการสมัครสอบ

                                 ตอบ     ตรวจดูว่าถึงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบในรอบนั้นๆ หรือไม่ ถ้าถึงกำหนดแล้วให้ตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบอีกครั้งหนึ่ง

ข้อ 9                       ถาม    หากกรอก ชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆผิด เช่น วัน เดือน ปีเกิด สาขาวิชา สถาบันการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือที่อยู่ จะแก้ไขอย่างไร

                                 ตอบ     ผู้ที่กรอกชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ในใบสมัครผิดพลาด ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการเข้าสอบ สำนักงาน ก.พ. จะยืดเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก ที่ตรงตามใบสมัครเป็นหลัก

ข้อ 10                    ถาม    หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

                                 ตอบ     ในกรณีที่มีการเปลี่ยน คำนวณหน้านาม ชื่อ หรือ นามสกุล หลังจากทีได้สมัครสอบไปแล้วไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ให้ดำเนินการเช่นเดียว กับข้อที่ 9 แต่ในวันสอบข้อเขียน จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ หรือ นามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน