ภาษา : ไทย
  

ภาษาอังกฤษ สำหรับ ก.พ. 

รับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาอื่นแล้วยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้สมัครสอบภาษาอังกฤษใหม่ดังนี้ 

วันเวลา ที่เปิดรับสมัคร

1.รับสมัครเฉพาะภาษาอังกฤษ  4-24  พ.ย.2559

2.วันสอบ  สอบวันที่ 8 ม.ค.2560

3.ประกาศผลสอบ 24 ก.พ. 2560  ผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. (4 พ.ย.2559 )  

 1.            คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

เป็นผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 เท่านั้น

2.            การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 25 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์  http://job3.ocsc.go.th      หัวข้อ การสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559ไม่เว้นวนหยุดราชการ

            2.1)      ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

            ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลยืนยันการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 4 – 24 พฤศจิกายน 2559

(1)       ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลยืนยันการสมัครสอบที่

เว็บไซต์  http://job3.ocsc.go.th     หัวข้อ การสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

ประจำปี 2559 หัวข้อย่อย สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแลครบถ้วน และระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(2)      ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2

                        หน้าหรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File

            ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือ กรอกใบสมัครแล้วแต่ยัง

ไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวโดยเข้าไปที่หัวย่อย ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 – 25

พฤศจิกายน 2559 ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ

(1)      การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงินหากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ชำระเงินแล้ว

(2)      การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK

 ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้วสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์  http://job3.ocsc.go.th   หัวข้อ การสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

ประจำปี 2559 โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย  ธนาคารกรุงไทย  NETBANK  และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้  โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันสุดท้ายของการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

(3)      การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)

ผู้สมัครที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน) สามารถเลือกชำระ

เงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ตามข้อ 2.1 ขั้นตอนที่ 1(2) ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ บริการอื่นๆเลือก ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือและเลือก สาธารณูปโภค/อื่นๆโดยต้องชำระเงิน ภายในเวลา 22.00 น. ของวันสุดท้ายของการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบสมัครสอบ  และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

            ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาทโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

            ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบ หลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th   หัวข้อ การสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 หัวข้อย่อย ตรวจสอบสถานการณ์สมัครสอบและกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบ

            ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

            เมื่อสำนักงานก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th   หัวข้อการสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 หัวข้อย่อย ตรวจสอบสถานการณ์สมัครสอบ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน

            ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบรูณ์ ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

                2.2   ผู้สมัครสอบ ที่มีความพิการทางการเห็น ทางการได้ยิน หรือการสื่อความหมายหรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัคร และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร

3.         เงื่อนไขการสมัครสอบ

            3.1  ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านอินเตอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

            3.2  การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเป็นไปตามสำนักงาน ก.พ. กำหนด

            3.3  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

            3.4  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบในครั้งนี้ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรรีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

            4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียนเกี่ยวกับการสอบสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ทาง เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th   หัวข้อการสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 หัวข้อย่อย ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบหรือ ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ    

            5. หลักสูตรและวิธีการสอบ

            ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องตื้น

            6. หลักเกณฑ์การสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ

            ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

            7. การขอดูผลคะแนนสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

            ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถขอดูผลคะแนนสอบได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)