ภาษา : ไทย
  

คำถามที่พบบ่อย

คำถามการสอบท้องถิ่น

  THE SUCCESS  ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ. ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ใหม่ (ฉบับที่ 2) ปี 2558

 

สอบท้องถิ่น คือ การสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
สอบเข้าไปปฏิบัติราชการ  ณ องค์กรปกครอง  ทั่วประเทศไทย อบจ เทศบาล อบต

  การสอบจะสามารถเลือกเขตได้ ว่าจะสอบบรรจุลงที่ใหน 
โดยเปิดรับสมัคร เป็นภาค/เขต  จำนวน 10 เขต ตามตำแหน่งและอัตราว่าง ที่ของเขต/ภาค นั้นๆ เช่น   
การสอบนี้ เปิดสอบหลายตำแหน่ง  ทั้งวุฒิ ระดับ ป.ตรี และวุฒิระดับตำกว่า ป.ตรี

หลักสูตรการสอบ
1.การสอบภาค ก (100 คะแนน)
เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย ประกอบด้วย
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรืความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

2. วิชาภาษาไทย (20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฏหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล กฏหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฏหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบงานสารบรรณ
4.วิชาภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

จากเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนภาค ก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และยังมีเงื่อนไข “ต้องสอบได้วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่า เป็นผู้สอบผ่านการสอบผ่าน ภาค ก
2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
***เกณฑ์ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 **

ในหลายสาขา  เช่น เกษตร  วิศวกรรม  บัญชี  สาธารณสุข  นิติฯลฯ  อัตราบรรจุหลายพัน  ทำให้ถือได้ว่าเป็นสนามสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ  สนามใหญ่ที่สุด  และหลากหลายและเปิดกว้างมากที่สุดในวงการ

 

 

สอบถามสนใจติว ที่ 

 

086-310-1013,081-4568768

Line ID : @THESUCCESS