ภาษา : ไทย
  

สอบตำรวจ มีวิชาอะไรบ้าง ตำรวจ 61


 วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก มีดังนี้

 

 

ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ ๑๕๐ คะแนน

ทดสอบความรูความสามารถด้วยวธสอบฃ์อเฃยน

๕.๑.๑ ความสามารถทั่วไป

จำนวน

๓๐

ข้อ

๕.๑.๒ ภาษาไทย

จำนวน

๒๕

ข้อ

๕.๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

จำนวน

๓๐

ข้อ

๕.๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน

๒๕

ข้อ

๕.๑.๕ กฎหมายที่ประซาซนควรรู้

จำนวน

๒๐

ข้อ

๕.๑.๖ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

จำนวน ๒๐ ข้อ

 


 

๕.๒ ทดสอบความเหมาะสมคับตำแหน่ง

๕.๒.๑ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งการทดสอบเป็น ๒ กลุ่ม

ตามประเภทต่างๆ ดังนี้

(๑) กลุ่มที่ ๑ วิ่ง - ว่ายนํ้า

(๒) กลุ่มที่ ๒ ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น ๕.๒.๒ การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ๕.๒.๓ สอบสัมภาษณ์

๕.๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ