ภาษา : ไทย
  

ติวสอบตำรวจ รู้หรือยัง สอบผ่านตำรวจ แล้วได้เรียนเป็นนายสิบก่อน และได้รับเงินเดือนระหว่างเรียนด้วย


 สอบได้แล้ว  ได้เป็นตำรวจเลยไหม  อย่างไร

 

เมื่อผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ชั้น ๑๓ เงินเดือนระหว่างฝึกอบรม (๓,๐๗๐ บาท)    ฝึกอบรมระยะเวลา  1 ปี  6 เดือน  เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ด่ารงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการ บีองกันปราบปราม ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑ ชั้น ๑๙ (๑๐,๗๖๐ บาท)

 

 

 

 

 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั่ง

     ๒.๑ เป็นบุคคลภายนอก เพศขาย

๒.๒ อายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถีงวน ปิดรับสมัคร (นับวันขนวันถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๓ ร่างกายต้องสูงไม1น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม1น้อยกว่า

๗๗ เซนติเมตร

๒.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.

ท้ายประกาศนี้

๒.๕ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ ประกาศนียบัตรวิซาชีพ (ปวซ.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร จากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒.๖ วุฒิการศึกษาที่ใข้ในการสมัครคัดเลือกลังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราซการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราซการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แลัว

๒.๗ ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระหางทหาร ดังนี้

๒.๗.๑ ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนมันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการ ทหารหรือผ่อนมันเข้ารับราฃการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)

๒.๗.๒ ผู้ที่มีอายุครบ ๒๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ตามขั้นตอนทางทหาร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๗.๓ ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ไต้เข้ารับ การตรวจเลือกทหารตามกำหนด

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการแกวิชาทหารขั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๑๙ ปี (ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.๙) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนมันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหาร กองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ไต้

 

 


#สถาบันติวสอบราชการที่มีผู้สอบติดมากที่สุด
สอนโดย:ทีมงานคุณภาพ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา
"
การันตรีจากผลงานที่ผ่านมา"
Tel :081-456-8768 ,086-310-1013

Line ID : @tupolic

 www.สอบกพ.net