ภาษา : ไทย
  

ตำรวจปราบปราม นายสิบตำรวจ 61 รับแล้ว 5,000 อัตรา แชร์ด่วน


 รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ  จำนวน  5,000

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก  เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ  จำนวน  5000 อัตรา

กำหนดการมีดังนี้

หมายกำหนดการ

วันที่

1.ประกาศรับสมัคร

24-28 ธ.ค.60

2.รับสมัครทาง Internet   http://policeadmission.org

29 พ.ย.-8 ธ.ค.60

3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียน

12 ม.ค.61

4.สอบข้อเขียน

วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.61

5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ข้อเขียน

2 ก.พ. 61

6.ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต

10 ก.พ. -6 มี.ค.61

7.ประกาศผลการตรวจร่างกาย เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่าน

5 มี.ค.61

8.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือก / ผู้ที่ได้รับคัดเลือกสำรอง

27 มี.ค.61

9.ผู้ได้รับการเลือกได้รับบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

1 เม.ย.61

 

 

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

 

1. ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวน ๔๐๐ อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๑ เรียกว่า สายบีองกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1

 

2.ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์การอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวน ๒๕๐ อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๒ เรียกว่า สายบีองกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1

 

3.ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 จำนวน ๔๐๐ อัตรา โดยเป็นนักเรียนบายสิบตำรวจ ใบลังคัดตำรวจภูธรภาค ๓ เรียกว่า สายป็องคันปราบปราม ใข้อักบรย่อของสายสอบ คือ บสต.1

 

 

4.ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวน ๓๕๐ อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๔ เรียกว่า สายบีองกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1

 

 

5.ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์!เกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ชั้น จำนวน ๒๕๐ อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕

เรียกว่า สายบีองกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1

6.ตำแหน่ง รองผู้บังสับหมู่ ประจำศูนย์ปึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่ง'ชาติ

โดยได้รับการบรรจุเจ้ารับราชทารเป็นจ้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจจานวน ๗๕๐อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๖ เรียกว่า สายบีองกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1

 

7.ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์แกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 

 

 

โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ) จำนวน ๒๐๐ อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๗ เรียกว่า สายบีองกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1

 

 

 

8.ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำคูนย'ฉกอบรมของสำนักงาบตำรวจแห่งขาติ

โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราขการเ{บข้าราขการตำรวจขั้บพลตำรวจ รับอัตราเงํนเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑๓ (๓,๐๗๐ บาท) จำนวน ๒00 อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายลืบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูฮรภาค CZ เรียกว่าสายบีองกับปราบปราม ใข้อักบรย่อของสายสอบ คือบสต.1

9.ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน ๕๐๐ อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจในลังคัดตำรวจภูธรภาค ๙ เรียกว่าสายบีองคันปราบปรามใข้อักบรย่อของสายสอบ คือนสต.

 

10.ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์ปีกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน ๘๐๐ อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในลังกัดกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน เรียกว่า สายบีองกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.!

 

11.ตำแหน่ง รองผู้บังคับหม่ ประจำศนย่?เกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน1,000อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจในลังกัดกองบัญชาการตำรวจ นครบาล ใช้อักษรย่อชองสายสอบ คือ นสต.๑

 


Tel :081-456-8768 ,086-310-1013

Line ID : @tupolic

 www.สอบกพ.net

#ติวสอบตำรวจ #ตืวสอบนายสิบ #ติวสอบนายสิบตำรวจ #ติวตำรวจ