ภาษา : ไทย
  

ครูคืนถิ่น สอบได้แล้ว จะสังกัดหน่วยใหนบ้าง


 ครูคืนถิ่น  สอบได้แล้ว จะสังกัดหน่วยใหนบ้าง

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   ชี้แจงการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อคัดเลือกนักศึกษา ครู ชั้นปี 1-ปี5  ปีการศึกษา  2560  โดยจะทำการสอบคัดเลือกครูทุกชั้นปี  จำนวน  26,967  จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  เฉลี่ยชั้นปีละ  5000 คน เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อสำเร็จการศึกษา

Ø  แบ่งเป็นจำนวนที่รับแต่ละชั้นปี  ดังนี้

1.   นิสิต นักศึกษาปี  1   จำนวน   4849  อัตรา

2.   นิสิต นักศึกษาปี  2   จำนวน   5,396  อัตรา

3.   นิสิต นักศึกษาปี  3   จำนวน   5,740  อัตรา

4.  นิสิต นักศึกษาปี  4   จำนวน   5,645  อัตรา

5.      นิสิต นักศึกษาปี  5   จำนวน   5,337  อัตรา

 

โดยสังกัดหน่วย

1.   กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

2.   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)

3.   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและกาศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน)

4.   และสังกัดกรุงเทพมหานคร

***********************************

ครูคืนถิ่น   เกณฑ์การคัดเลือกตามภูมิลำเนา

Ø กรณีเลือกประเภท  โรงเรียนเป็นประถมศึกษา (สพป.)  จะพิจารณาภูมิลำเนาตรงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (อำเภอ) หากไม่มีผู้สมัครทีภูมิลำเนาตรง จะพิจารณาตรงกับจังหวัด

Ø กรณีเลือกประเภทโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยม (สพม) จะพิจาณณาภูมิลำเนาตรงกับจังหวัด

Ø กรณีเลือกสถานศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษา  จะพิจารณาภูมิลำเนาตรงกับจังหวัด 

Ø กรณีเลือกสถานศึกษาสังกัด  กศน. จะพิจารณาภูมิลำเนาตรงกับจังหวัด 

Ø กรณีเลือกโรงเรียนสังกัด กทม.  จะพิจารณาภูมิลำเนาตามพื้นที่กลุ่มเขตทีจะบรรจุ

#ครูคืนถิ่น #งานราชการ  #ครูสพฐ  #ครูผู้ช่วย

Ø THE SUCCESS  ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบ   ทำซ้ำ ดัดแปลง   ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ของหนังสือ  รวมถึงเนื้อหารูปภาพ และอื่น ๆ. ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ใหม่(ฉบับที่ 2) ปี 2558