ภาษา : ไทย
  

หลักฐานในการสมัครครูคืนถิ่น


 หลักฐานในการสมัครครูคืนถิ่น

1.       ใบสมัคร

2.       หลักฐานการชำระเงินธรรมเนียมการสมัครสอบ

3.       สำเนาประชาชนของผู้สมัครยังไม่หมดอายุ

4.       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

5.       สำเนา Transcript  ในกรณีที่ศึกษาในชั้นปีที่  2-5 

6.       ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ( GPAX )

7.       สำเนาการเรียนสะสม เมื่อสำเร็จระดับชั้น ม.ปลาย  กรณี  นิสิต/นักศึกษา ปี  1

8.       หลักฐารผลการสอบภาษาอังกฤษ

9.       หลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ    Ø  รับสมัคร  27 พ.ย. 2560  -8 ธ.ค.2560

Ø  สอบอัตนัย   28 ม.ค. 2561

Ø  สอบสัมภาษณ์ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 5-6 พฤษภาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในเดือนพฤษภาคม 2561

Ø  ชั้นปีที่ 1-3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14-15 กรกฎาคม และประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในเดือนกรกฎาคม 2561

Ø  แบ่งเป็นจำนวนที่รับแต่ละชั้นปี  ดังนี้

1.       นิสิต นักศึกษาปี  1   จำนวน   4849  อัตรา

2.       นิสิต นักศึกษาปี  2   จำนวน   5,396  อัตรา

3.       นิสิต นักศึกษาปี  3   จำนวน   5,740  อัตรา

4.       นิสิต นักศึกษาปี  4   จำนวน   5,645  อัตรา

5.       นิสิต นักศึกษาปี  5   จำนวน   5,337  อัตรา