ภาษา : ไทย
  

คุณสมบัติ ของผู้ที่ต้องการสอบเป็นครูคืนถิ่น


 เงื่อนไข คุณสมบัติ ของผู้ที่ต้องการสอบเป็นครูคืนถิ่น

1.       มีภูมิลำเนาอยฦในจังหวัดที่มีอัตราบรรจุ

 

2.       มีเกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาคือ วิชาชีพครู วิชาพื้นฐาน และวิชาเอก ไม่ต่ำกว่า 3.00  ยกเว้นชั้นปีที่ 1 จะใช้เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00

 

3.       กำลังศึกษาอยู่ ปี1 – ปี 5  ในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองของ สกอ. คุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)

 

4.       สามารถมีใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษา

 

5.       สอบคัดเลือกพร้อมกันใน 3 วิชาคือ จิตวิญญาณความเป็นครู 40% ศักยภาพการใช้ภาษา 30%

ทักษะการคิด 30 % ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่า 60 % จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือกจะใช้ค่าน้ำหนัก จากการสอบข้อเขียน 70% และการสอบสัมภาษณ์ 30%

 

มีคะแนนภาษาอังกฤษ แยกตามชั้นปีดังนี้