ภาษา : ไทย
  

ครูคืนถิ่น คืออะไร


 ครูคืนถิ่น  สอบได้แล้ว ได้บรรจุทันที  ในหน่วยงาน   สพฐ  /สอศ /กศน/กทม ปี61 รับ 27,000 อัตรา

 คืออะไร    คือโครงการที่รับครูบรรจุในท้องถิ่นตัวเอง เพื่อป้องกันปัญหาการย้ายออกของครูต่างถิ่น  จุดประสงค์หลักคือ   เพื่อคัดเลือก คนดีคนเก่งเข้ามาในวิชาชีพครู  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถบรรจุในภูมิลำเนาตนเอง  เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ลดปัญหาการโยกย้ายแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   ชี้แจงการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อคัดเลือกนักศึกษา ครู ชั้นปี 1-ปี5  ปีการศึกษา  2560  โดยจะทำการสอบคัดเลือกครูทุกชั้นปี  จำนวน  26,967  จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  เฉลี่ยชั้นปีละ  5000 คน เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อสำเร็จการศึกษา

โดยสังกัดหน่วย

1.       กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

2.       คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)

3.       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและกาศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน)

4.       และสังกัดกรุงเทพมหานคร

 

 

โครงการที่จะเน้นพื้นที่เป็นหลัก มุ่งให้สถาบันฝ่ายผลิตครูในพื้นที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย ปรับบทบาทและวิธีการผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสถาบันฝ่ายผลิตครูด้วยกันเอง และหน่วยงานผู้ใช้ครูในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาครู ร่วมรับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและติดตามเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูเหล่านั้น  ซึ่งบรรจุบัน  มีการคัดเลือก   50 วิชาเอก  อาทิ  เช่น 


 


1.       วิชาคณิตศาสตร์

2.       วิชาภาษาอังกฤษ

3.       วิชาภาษาไทย 

4.       วิชาเคมี

5.       สาขาวิชาฟิสิกส์

6.       สาขาวิชาพลศึกษา

7.       สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

8.       อนุบาลศึกษาปฐมวัย

9.       รัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์

10.   การศึกษาพิเศษ

11.   วิทยาศาสตร์ทั่วไป

12.   เคมี

13.   ชีววิทยา

14.   คอมพิวเตอร์

15.   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16.   คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

17.   เทคโนโลยีสารสนเทศ

18.   เครื่องกล (ช่างยนต์)

19.   เครื่องกล (ช่างโรงงาน)

20.   เทคนิคโลหะ  (ช่างเชื่อม)

21.   วิศกรรมโยธา


22.   วิศกรรมไฟฟ้า

23.   ไฟฟ้าสื่อสาร

24.   สถาปัตกรรม

25.   การจัดการทั่วไป

26.   การตลาด

27.   การขาย

28.   การบัญชี

29.   การเงินและการธนาคาร

30.   -50   ฯลฯ