ภาษา : ไทย
  

สอบท้องถิ่น คือ การสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น


 สอบท้องถิ่น คือ การสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สอบเข้าไปปฏิบัติราชการ  ณ องค์กรปกครอง  ทั่วประเทศไทย อบจ เทศบาล อบต


  การสอบจะสามารถเลือกเขตได้ ว่าจะสอบบรรจุลงที่ใหน

โดยเปิดรับสมัคร เป็นภาค/เขต  จำนวน 10 เขต ตามตำแหน่งและอัตราว่าง ที่ของเขต/ภาค นั้นๆ เช่น  
การสอบนี้ เปิดสอบหลายตำแหน่ง  ทั้งวุฒิ ระดับ ป.ตรี และวุฒิระดับตำกว่า ป.ตรี

 

หลักสูตรการสอบ
1.การสอบภาค ก (100 คะแนน)
เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย ประกอบด้วย
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรืความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

2. วิชาภาษาไทย (20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฏหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล กฏหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฏหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบงานสารบรรณ

4.วิชาภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 

จากเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนภาค ก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และยังมีเงื่อนไข ต้องสอบได้วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่า เป็นผู้สอบผ่านการสอบผ่าน ภาค ก

2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

***เกณฑ์ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 **

 

ในหลายสาขา  เช่น เกษตร  วิศวกรรม  บัญชี  สาธารณสุข  นิติฯลฯ  อัตราบรรจุหลายพัน  ทำให้ถือได้ว่าเป็นสนามสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ  สนามใหญ่ที่สุด  และหลากหลายและเปิดกว้างมากที่สุดในวงการ 
10  เขตท้องถิ่นที่รับสมัครมีอะไรบ้าง  มาดูกันค่ะ

ภาคกลางเขต 1 จัดสอบที่กรุงเทพมหานคร
1.จังหวัดชัยนาท
2.จังหวัดนนทบุรี
3.จังหวัดปทุมธานี 
4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5.จังหวัดลพบุรี 
6.จังหวัดสระบุรี 
7.จังหวัดสิงห์บุรี 
8.จังหวัดอ่างทอง

 

ภาคกลางเขต 2 จัดสอบที่จังหวัดนครนายก
1.จังหวัดจันทบุรี 
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด 
5.จังหวัดนครนายก 
6.จังหวัดปราจีนบุรี 
7.จังหวัดระยอง 
8.จังหวัดสมุทรปราการ 
9.จังหวัดสระแก้ว

3.ภาคกลางเขต 3

ภาคกลางเขต 3 จัดสอบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.จังหวัดกาญจนบุรี 
2.จังหวัดนครปฐม 
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4.จังหวัดเพชรบุรี 
5.จังหวัดราชบุรี 
6.จังหวัดสมุทรสงคราม 
7.จังหวัดสมุทรสาคร 
8.จังหวัดสุพรรณบุรี


 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 จัดสอบที่จังหวัดนครราชสีมา
1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.จังหวัดขอนแก่น 
3.จังหวัดชัยภูมิ 
4.จังหวัดนครราชสีมา 
5.จังหวัดบุรีรัมย์ 
6.จังหวัดมหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จัดสอบที่จังหวัดอุบลราชธานี
1.จังหวัดมุกดาหาร 
2.จังหวัดยโสธร
3.จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.จังหวัดศรีสะเกษ 
5.จังหวัดสุรินทร์
6.จังหวัดอำนาจเจริญ 
7.จังหวัดอุบลราชธานี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3 จัดสอบที่จังหวัดอุดรธานี
1.จังหวัดนครพนม 
2.จังหวัดบึงกาฬ 
3.จังหวัดเลย 
4.จังหวัดสกลนคร
5.จังหวัดหนองคาย 
6.จังหวัดหนองบัวลำภู
7.จังหวัดอุดรธานี

ภาคใต้ เขต 1 จัดสอบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.จังหวัดกระบี่ 
2.จังหวัดชุมพร 
3.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.จังหวัดพังงา 
5.จังหวัดภูเก็ต 
6.จังหวัดระนอง 
7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ เขต 2 จัดสอบที่จังหวัดตรัง
1.จังหวัดตรัง

2.จังหวัดนราธิวาส
3.จังหวัดปัตตานี 
4.จังหวัดพัทลุง 
5.จังหวัดยะลา
6.จังหวัดสงขลา 
7.จังหวัดสตูล

ภาคเหนือเขต 1 จัดสอบที่จังหวัดลำปาง
1.จังหวัดชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา 
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง 
8.จังหวัดลำพูน

ภาคเหนือเขต 2 จัดสอบที่จังหวัดพิษณุโลก
1.จังหวัดกำแพงเพชร 
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดนครสวรรค์ 
4.จังหวัดพิจิตร
5.จังหวัดพิษณุโลก 
6.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
7.จังหวัดสุโขทัย
8.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
9.จังหวัดอุทัยธานี

วิชาที่จะออกข้อสอบท้องถิ่น กฏหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ก. สำหรับสอบทุกตำแหน่ง ประจำปี 2560


 

คำถามที่พบบ่อย การสอบท้องถิ่น

1. ไม่ผ่านภาค ก ของท้องถิ่น จะสามารถสมัครสอบได้ไหม?
ตอบ สามารถสมัครสอบได้ เพราะการสอบในครั้งนี้เป็นการสอบภาค ก ภาค ข ในคราวเดียวกัน

2. ไม่ผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. จะสามารถสมัครสอบได้ไหม?
ตอบ สามารถสมัครสอบได้ ภาค ก ของท้องถิ่นกับของ ก.พ. เป็นคนละส่วนกัน ผู้สมัครสอบปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.

 

3. ผู้ที่เคยสอบผ่านภาค ก ของท้องถิ่น หรือผ่านภาค ก ของ ก.พ. มาแล้ว ในการสอบครั้งก่อนสามารถนำมาใช้กับครั้งนี้ได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ ไม่เกี่ยวกัน ภาค ก ของท้องถิ่นหมดอายุทุก 3 ปี ส่วนภาค ก ของ ก.พ. เป็นคนละส่วนกัน

4. จบ ม.6 สมัครสอบส่วนท้องถิ่นได้ไหม?
ตอบ ไม่ได้ การสอบของส่วนท้องถิ่นจะเปิดรับในระดับ 1 คือผู้ที่มีวุฒิ ปวช. ระดับ 2 คือผู้ที่ได้รับวุฒิ ปวส. อนุปริญญา ปวท. ระดับ 3 คือผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี

5. พนักงานส่วนตำบล เป็นตำแหน่งข้าราชการหรือไม่?
ตอบ ใช่ เป็นตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

6. จบปริญญาตรี สมัครสอบระดับ 2ได้ไหม ?
ตอบ วุฒิสูงกว่า สมัครระดับต่ำกว่าได้ แต่ต้องตรงตามสายคุณวุฒิของตำแหน่ง


7.สมัครเป็นเขตหมายถึงอะไร ?


ตอบ  กำหนดการสอบเป็นเขต มี 10 กลุ่ม จังหวัดทั่วประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีสิทธิเลือกสอบในภูมิลำเนาของตนเอง แก้ไขปัญหาการโอนย้าย ที่เกิดบ่อยจนงาน อปท. มีผลกระทบ ข้อกำหนดของการสมัครสอบเป็นเขต คือ จะสมัครสอบเขตไหนก็ได้ตามต้องการ แต่ถ้าหากได้บรรจุ มีสิทธิบรรจุเฉพาะใน จังหวัดที่อยู่ในเขตที่สมัครเท่านั้น บรรจุข้ามเขตไม่ได้


8. อายุเยอะแล้วสมัครสอบได้ไหม?
ตอบ เงื่อนไขอายุคือ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  หรืออยู่ในช่วง 18-35  ปี ที่ต้องอายุ 35 เพราะ   60-35 = 25  ต้องมีอายุงานอย่างน้อย  25 ปี ขึ้นไปจึงจะรับบำนาญ
9. ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ จะสมัครสอบอุดรธานี ได้หรือไม่
ตอบ ได้ สามารถสมัครสอบได้ทุกที่ทั่วประเทศ เพียงแต่หากสอบได้ที่ไหนก็จะได้ขึ้นบัญชีในเขตนั้นๆ ถ้าหากสอบได้บรรจุต้องทำงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่บรรจุนั้น 1 ปี จึงสามารถย้ายไปที่อื่นได้

10. วุฒิ ปวช, ปวส,ปวท ,อนุปริญญา ,ปริญญาตรี สอบได้ไหม?
ตอบ ได้ แต่ต้องดูคุณสมบัติของตำแหน่งนั้นๆว่าตรงกับที่เราจบมาหรือไม่

11. ไม่มีตำแหน่งที่ตรงกับคุณวุฒิที่จบมาทำอย่างไรดี
ตอบ หาตำแหน่งที่เปิดรับสมัครโดยไม่จำกัดสาขาวิชา

12. พนักงานส่วนตำบล เป็นตำแหน่งข้าราชการหรือไม่?
ตอบ ใช่ เป็นตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

13. หากสอบผ่านแล้วได้ขึ้นบัญชีไว้ อายุบัญชีมีกำหนดกี่ปี
ตอบ 2 ปี